Innføring av bygningsloven i Tinn

Mye av utbyggingen i Hydros regi startet uten at de måtte søke om byggetillatelse. Bygningsloven var ikke gjeldende i Tinn på denne tiden.
Byanlegget (Hydro sin avdeling for boligbygging og byutvikling) syntes dette var bekvemt. Bygningsloven ble etter hvert gjeldende. Dette var egentlig ikke problem for Byanlegget som allerede bygget eter moderne prinsipper. Værre var det for den private Bøen. Politikerene i Tinn fryktet store utgifter med innføringen av bygningslov etter 1910, da dette også satte krav til kommunale rutiner og kommunale anlegg.

Lov som gjelder bebyggelse startet med Magnus Lagabøtes lov, vedtatt i 1274.

 • 1814 ble det stor byggeaktivitet og vi fikk egne bygningslover for Christiania, Bergen og Trondheim etter unionen med Sverige  som skulle sikre mot bybranner, skape sikkerhet for at bygninger var solide (at de ikke ville rase sammen), sikre fremkommelighet, sanitære forhold og estetikk.
 • 1845 fikk vi en nasjonal lov som gjaldt for alle byer i hele landet.
 • 1905 fant Tinn kommune at bygningsloven ikkje gjelder i Tinn fordi det ikke er noen by der.
 • 1910 ba amtmannen herredstyret gjøre en ny vurdering. I desember vedtok herredstyret å gå inn for at hele Rjukan skulle inn under bygningsloven.
 • 1911 Ved kgl. resolusjon av 7. april 1911 ble Såheim å betrakte som byområde (ikke by) og lagt under bygnings- og reguleringslovenfre Krossobekken til grensa m,ellom Ingolvsland og Tveito.
 • 1912 Ved kgl. resolusjon av 27. september 1912 ble arealet utvidet til Øverland.
 • 1924, kom den første loven som kunne gjøres gjeldende for by- og tettstedsutviklingen i alle landets kommuner, åpnet for at man ved vedtekter kunne bruke loven slik det passet best i den enkelte kommune. Vedtak om hvilke områder som var tett eller spredt bebygget ble viktig.
 • 1965  fikk vi en lov som også gjaldt i spredtbygde strøk. Denne loven påla kommunene å utarbeide generalplaner. Det var mange kommuner som i vedtektene tillot fritidshus i samsvar med godkjent ”disposisjonsplan”. Denne plantypen hadde ingen basis i selve loven.
 • 1985 .Ansvarsretter er innført. Arealdelen i kommuneplanene ble gjort rettslig bindende. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede (universell utforming) og utvidede krav til sikkerhet, helse og nærmiljø.
 • 1997 Kontrollsystemet er endret . Egenkontroll er innført.
 • 2008 Den nye loven i 2008 kom etter mange år med utredninger og andre forberedelser gjennom arbeid i flere lovutvalg.